Veri Sorumlusunun Kimliği

Tan Oto Motorlu Araçlar Taş. ve İnş. Tic. LTD. ŞTİ. (“Tan Oto” veya “Şirket”) Ford, Fiat, Renault, Dacia, Chery yetkili bayii ve yetkili servis olarak araç satış ve satış sonrası, Garenta Acentesi olarak kiralama hizmetlerini sunmaktadır. Bu itibarla, Tan Oto olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin araç satış ve satış sonrası hizmetlerini sunduğu mevcut veya potansiyel sayın bireysel müşterilerimiz ve tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerimizin sayın çalışanları/yetkilileri/ortakları/irtibat kişileri, H sınıfı ehliyete sahip sayın müşterilerimiz, kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi, görsel/işitsel kayıtlar, finans (banka hesap bilgisi/IBAN), mesleki deneyim (meslek bilgisi), risk yönetim, çalıştığınız kurumu gösteren belgeler (bordro, çalışma belgesi), işlem güvenliği kayıtları, pazarlama, fiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem verileri, araç bilgileri, ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelli müşterilerimizin sağlık raporları, kaza sebebiyle başvuran müşterilerimizin paylaşması halinde sağlık/alkol/akli denge/adli vaka raporları dahil kazaya ilişkin veriler, araç sigortasına ilişkin belgeler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verileri,(ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış, satın alma, satış sonrası hizmetleri, operasyon, lojistik, uzun dönemli araç kiralama hizmetlerinin yürütülmesi, hasar onarım talebiyle başvurulması halinde satış sonrası hizmetlerinin sunulabilmesi, ihale süreçlerinin, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Şirketimiz faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket’in politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir. Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, noterlere, distribütör firmalara, bankalara ve finans kurumlarına, eksperlere, servislere, sigorta şirketlerine, Tüvtürk’e, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, korunması veya kullanılması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca Şirketimize e-posta, internet sitesi, telefon vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera kayıt sistemlerinden toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya Tan Oto KEP adresine (tanoto@hs01.kep.tr) ya da güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Tan Oto e-mail adresine (kvkk@tanoto.com.tr) adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz.